„zaproś kolor do swojego życia!”

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
WWW.MOCKOLOROW.COM

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się za pośrednictwem sklepu internetowego www.mockolorow.com

2. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.mockolorow.com w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie i utrwalanie jego treści.

II. Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący – osoba fizyczna, będąca nabywcą produktu.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.mockolorow.com.

4. Sprzedawca prowadzi działalność legalną pod nazwą Stowarzyszenie Moc Kolorów, Numer NIP 8231667079, Numer REGON 385279452, ul. Wolności 52/5, 08-300 Sokołów Podlaski

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

7. Newsletter – bezpłatna, zamówiona i potwierdzona poprzez użytkownika korespondencja cykliczna zawierająca informacje pochodzące od usługodawcy.

8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Postanowienia wprowadzające

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, strona z potwierdzeniem zamówienia wyświetla informację o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach.

4. Produkty sprzedawane na stronie www.mockolorow.com są towarami nowymi, nieużywanymi. Wszystkie produkty posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty.

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

– założenie własnego konta klienta

– złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

2. Zaakceptowanie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży z koniecznością akceptacji regulaminu sklepu.

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Jego przyjęcie do realizacji oraz informacja o powodzeniu płatności następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail.

4. Zamówienie pozostaje w bazie sklepu www.mockolorow.com jako dowód zawarcia umowy.

5. Do każdego zamówienia dostarczane jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura).

V. Formy płatności i dostawy

1. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje anulowana z winy klienta.

2. Sposób płatności określa kupujący w formularzu zamówienia, sprzedawca udostępnia formę płatności:

  1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany

przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Riskmadeinwarsaw potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez Riskmadeinwarsaw informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.);

  1. przelew bankowy Odbiorca: Stowarzyszenie Moc Kolorów, Bank: BNP Paribas, W tytule przelewu podajemy numer zamówienia lub fv, Numer konta 37 1600 1462 1896 1192 2000 0001

3. Sprzedawca udostępnia odbiór osobisty w warszawskiej siedzibie firmy.

4. Termin dostawy produktu do klienta na terenie kraju wynosi 7-10 dni roboczych od otrzymania płatności na podane w regulaminie konto bankowe.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; nie jest zgodny z opisem albo zdjęciem; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacji nie podlegają produkty z uszkodzeniami: mechanicznymi czyli otarć, naderwań, odczepienia ozdób; powstałymi na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres shop@urszulaclarise.com

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Klient, który dokonuje reklamacji (rękojmia) zobowiązany jest zabezpieczyć i zapakować towar oraz dostarczyć produkt na adres: ul. Wybieg 22 00-788 Warszawa wraz z dostarczonym wcześniej paragonem lub fakturą. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedawca pokryje koszty dostawy i wymiany na wolny od wad towar.

VII. Odstapienie od umowy

1.Produkty personalizowane nie polegają zwrotom.

Ustawa o prawach konsumenta:

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(…)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Formularz zwrotu klient powinien przesłać na adres email shop@mockolorow.com

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest bielizna.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż rekomendowana wysyłka Pocztą Polską lub Kurierem za kwotę wyższą niż 20 zł (którą klient poniósł przy zamówieniu), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Sprzedawca przyjmuje jedynie produkty nieużywane, ometkowane oraz czyste.

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.

2. Sklep internetowy www.mockolorow.com informuje, że w funkcjonowaniu sklepu mogą wystąpić przerwy utrudniające korzystanie z witryny, wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, uaktualnienia) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

3. Sklep dokona zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach sklepu lub wysłania jego treści na adres email wskazany przez użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedażowy zawartych po zamieszczeniu zmian.

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych użytkowników, korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

6. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą właściwość sądu określona jest zgodnie z siedzibą sprzedawcy.